Kalite Politikamız
Kalite Yönetim Sistemi


Kalite Yönetim Sistemi
 

Müşteri ve Kalite odaklı yaklaşım, Varzene Metal'in başarı ve büyümesine katkıda bulunan temel dayanak noktalarıdır.

Varzene Metal, bir dış gözetim aracı olarak sisteme entegre ettiği sertifikasyon uygulamaları ile, tüm süreçlerin periyodik olarak yenilenmesini sağlamaktadır. Bu uygulamalar, sunmuş oldukları objektif değerlemelerle firma enerjisini doğru yönlendirerek, zaman ve kaynakların üst düzeyde kullanılmasına imkan vermektedir.

Güvenlik ve Çevre Sistemi


Güvenlik ve Çevre Sistemi
 

Varzene Metal çevresel sorumluluğunun bilincindedir. Bunun için kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, çevre dostu bir teknolojiyle çalışmak ve çevre kirliliğini önleyici bir iç kontrol oluşturmak önemli görevleridir.

Kalite, Güvenlik ve Çevre Politikası

Varzene Metal, müşterilerine ve çalışanlarına aşağıdakiler yoluyla katma değer sağlamayı taahhüt etmektedir:

  • Kalite ve Çevre hedefleri, Kalite gereklilikleri, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemlerinin geçerli yasal gerekliliklere uygunluğu
  • Süreçlerin verimliliği ve etkinliğini sürekli iyileştirme
  • Çevresel etkiyi en aza indirmek ve kirliliği önlemek için kaynak kullanımının optimizasyonuna katkıda bulunma

Kalite Politikası

Varzene Metal tarafından üretilen malzemeler, birçok farklı endüstrinin verimli ve kaynak tasarrufu sağlayan çalışmalar yapmasını sağlar. Bu durum, şirketin kurumsal sorumluluğudur.

Varzene Metal’de, her bir çalışan, mümkün olan en kaliteli ürün ve hizmeti güvenli bir şekilde sağlama ve Müşteri Memnuniyeti hedefine ulaşmaya tamamen odaklanmıştır.

Varzene Metal’e özgü “çalışanların firmayı sahiplenme” kültürü, şirketin her çalışanının kalite geliştirme faaliyetlerine entegre olmasını sağlamıştır. Kalite denetim ekiplerimize onlarca çalışan katılmıştır.

"Şirketimizdeki tüm departmanlardan onlarca çalışanı iç denetim mekanizmasına dahil etmemizin üzerinden birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen bu sistemden hala çok etkileniyorum. Oluşturduğumuz bu iç denetleme ekipleri etkileyici derecede profesyonel davranmakta, göstermiş oldukları hazırlık, özen, ciddiyet ve derinlik hayranlık uyandırmaktadır. Bu mekanizma, şirketimizin sürekli gelişme yolunda önemli bir bileşenidir." - Alp Demirkapu, AR-GE ve Proses Geliştirme Müdürü

İstikrarlı ve kalite standardı sürdürülebilir ürünler, sadece ilgili standartları yakalama yönünden değil, aynı zamanda Varzene Metal pazar konumunu sürdürme ve daha da genişletme açısından son derece önemli bir unsurdur.

Sürdürülebilir ürün kalitesi elde etmek için, modern kalite yönetimlerinin temel araçları, süreçlerin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanmaktadır.

Kalite politikası, yeni ürünlerin geliştirilmesi, seri üretime aktarılması ve dünya çapında üretim optimizasyonuna kadar ilgili tüm konuları içermektedir.

Operasyonel mükemmellik, veri ve bilgi analizlerine, ölçülebilir başarı kriterlerine ve tutarlı uygulamalara dayanmaktadır. Güçlü yöntemler uygulanmakta ve bunlar teknolojik hamlelerle uyumlu bir şekilde geliştirilmektedir.
Varzene Metal’in ana görevi, müşteri beklentilerini aşmaktır. Ürünler, motor ve otomotiv, petrol ve doğal gaz, havacılık endüstrileri gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere tasarlanmaktadır. Yüksek teknoloji sektörleri, özellikle işlerinin gelişmiş doğası nedeniyle kalite söz konusu olduğunda katı taleplere sahiptir. Kalite yönetim sistemimiz, ISO 9001 ve havacılık ve uzay endüstrisine hizmet vermemizi sağlayan AS9100'ye göre sertifikalandırılmıştır. Bu da oldukça yüksek bir standardı göstermektedir.

Çevre Politikası

Varzene Metal, müşterilerin, çalışanların, paydaşların ve en önemlisi pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için sorumlu bir çevre politikasının gerekli olduğunun bilincindedir.

Şirketin misyonu, endüstriyel faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisinin en aza indirildiği, en doğru ve kaliteli metalurjik çözüm gereken kritik uygulamalarda kullanılacak özel alaşımların lider üreticisi konumunu sağlamaya odaklanmıştır.

2012 yılından bu yana Varzene Metal, kirliliğin önlenmesi, sürdürülebilir kaynakların kullanılması ve iyi uygulamaların teşvik edilmesi yoluyla, çevre koruma ve koruma sistemlerini en üst düzeye çıkararak çevresel performansın sürekli iyileştirilmesini amaçlayan bir Çevre Yönetim Sistemi (UNI EN ISO 14001: 2015 standardına uygun olarak) benimsemiştir.

Bu hedefe ulaşmak için Varzene Metal;

  • faaliyetlerini yürürlükteki çevresel hükümlere, yasalara ve düzenlemelere uygun olarak yürütmektedir. Yasal düzenlemelerle belirlenen sınırlar asgari gereklilik olarak kabul edilmektedir.
  • atık hurda ve kurumsal yan ürün kullanımını en üst düzeye çıkarmaya ve sürdürülebilir kalkınmanın daha yüksek bir düzeye çıkarılmasına çalışmaktadır.
  • mümkün olan her yerde geri kazanımı teşvik ederek atık üretimini en aza indirmek ve en iyi yönetimi uygulamaktadır.
  • gelişmeleri sürekli olarak takip ederek, görevlendirmelerin bir sonucu olarak personel bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini sağlamaktadır.
  • çevre politikasının ve ilgili Yönetim Sisteminin şirketin her düzeyinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamaktadır.

Varzene Metal, dikkatli bir çevre politikasının önemine inanmaktadır.

Varzene Metal için, çevresel ve enerji odaklı şirket yönetimi sadece çevrenin korunmasına ve kaynakların korunmasına bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirketin uzun vadede gelişmesine yardımcı olmanın bir yoludur.

Zararlı çevre olaylarının meydana geldiği durumlarda, güvenlik önlemleri ile çevreye verilmesi muhtemel potansiyel zarar en aza indirgenir ve bu da yetkili makamlarla işbirliğini içinde gerçekleşebilir.

Özellikle, su ve hava kirliliğini azaltmak için Varzene Metal, mevcut olan en iyi yöntem ve teknikleri belirlemede maliyet-fayda analizleri yapmaktadır. Aynı şey enerji tüketimi için de geçerlidir.

Çevrenin korunması ile ilgili kurumsal hedeflerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için, çevre ve enerji yönetim sistemi düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve gerektiği şekilde ayarlanmaktadır.

Uzun vadede enerji tüketimini azaltmayı, enerjiyi az miktarda kullanmayı ve sürekli iyileştirme sürecinde enerji verimliliğini artırmayı hedeflemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


İş Sağlığı ve Güvenliği
 

İş sağlığı ve güvenliği, kurum kültürünün önemli bir unsurudur.

Varzene Metal çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak, iş yönetim sürecinin her kademesi için daima ana önceliktir. Bu konuya özel bir sorumluluk duygusuyla yaklaşılmakta ve iş güvenliğine küresel standartlara önem verilmektedir. Kanun hükümleri asgari gereklilik olarak kabul edilir.

Sürekli iyileştirme ile şirket, yüksek bir iş sağlığı ve güvenliği standardını hedeflemektedir.

Tutarlı önleme çabalarıyla Varzene Metal, tesis içinde ve dışındaki olası riskleri en aza indirir. Bu aynı zamanda tesis içinde ve dışında ilgili herkes arasında destekleyici ve güvenilir bir işbirliğini de gerektirir.

Bu amaçla, sadece mevcut süreçler değil, gelecekteki faaliyetler de güvenlik müdehaleleri yönünden incelenmektedir.

İş güvenliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak için, sağlık ve güvenlik yönetim sistemi ile burada tanımlanan hedefler ve önlemler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte ve sürekli güncellenmektedir.

Temizlik, aydınlatma ve havalandırma güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlama açısından değerlendirilmektedir.

Tüm ekipman ve aletler ile uygulanabilir operasyonel uygulamalar, bunları kullanabilecek çalışanların ve yüklenicilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla tasarlanır, kurulur, en son güvenlik yönergelerine göre bakımları yapılır.

Sağlıklı ve motive çalışanlar Varzene Metal'in en önemli varlığıdır ve şirketin başarısına ve çalışan odaklı kurumsal yönetimine önemli katkılarda bulunur.

Çalışan odaklı bir şirket kültürünün sürdürülmesi, sağlık açısından elverişli bir liderlik tarzı oluşturulması ve sağlıklı bir iş-yaşam dengesinin korunması önemlidir. Bunun için düzenli çalışan anketlerinin yapılması ve personel eğitimleri sağlık politikasına bağlı görevlerdir. Tüm çalışanlar, sürekli olarak genel ve spesifik iş riskleri ile her türlü yaralanma veya işle ilgili hastalığı önlemek üzere güvenli çalışma koşulları ve koruma önlemleri konusunda eğitilir.

Amaç, sağlık ve güvenlik konularında bilgi seviyesini yükseltmek, bir sağlık ve güvenlik kültürü oluşturmak, bunun işin önemli bir parçası olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve herkesin sadece kendi güvenliği açısından değil, aynı zamanda iş arkadaşların güvenliği için de bunları yapmasını sağlamaktır.

Her bir çalışan, birlikte çalışmak, birbirini desteklemek ve sağlık ve güvenlik konusunda mükemmelliği Varzene Metal'in ayırt edici bir markası haline getirmek için çalışmaktadır.

Varzene Metal sorumluluğu gereği güvenli olmayan davranış biçimlerine karşı sıfır tolerans ilkesinden ödün vermez.

Sağlık ve güvenlik programlarının planlanması ve yayınlanması, sağlık ve güvenlik açısından şirketin hedeflerinin karşılanması ve aşılması için her türlü ekonomik kaynak sağlanmıştır.

SERTİFİKALAR

ISO 9001 : 2015
varzene ıso 9001.pdf
ISO 14001 : 2015
varzene ıso 14001.pdf
EN ISO13485 : 2016
varzene ıso 13485.pdf
ISO 27001 : 2013
varzene ıso 27001.pdf
ISO 10002 : 2018
varzene ıso 10002.pdf
ISO-45001:2018
varzene ıso 45001.pdf
YÖNETİMDEN

Varzene Footer Görsel
 

Üretiyoruz, Öyleyse VAR'ız...

1925 yılında İzmir İktisat Kongresi açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, “halk olarak” zenginleşmekten bahseder.

Devamı

BİZE ULAŞIN

+90 216 784 11 40
[email protected]
2024 Varzene Metal©
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry